Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на двадесет и осмо редовно заседание
на 29.03.2023 г./сряда/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, приемане на промени в Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 542 на Общински съвет – Минерални бани от 23.02.2023 г.

Докладва: Екрем Юзеир
Заместник-председател на ОбС Мин. бани

3. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 536 на Общински съвет – Минерални бани от 23.02.2023 г.

Докладва: Екрем Юзеир
Заместник-председател на ОбС Мин. бани

4. Докладна записка относно, приемане на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

5. Докладна записка относно, одобряване на годишен отчет за 2022 г. на Кмета на Община Минерални бани за изпълнението на концесионните договори.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

6. Докладна записка относно, прекратяване на концесионен договор.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

7. Докладна записка относно, отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

8. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2022 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

9. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

10. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

11. Докладна записка относно, приемане на разчети на община Минерални бани за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

12. Докладна записка относно, бюджетна прогноза 2024, 2025 и 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

13. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Минерални бани за 2022 г. и 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

14. Докладна записка относно, индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

15. Докладна записка относно, приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметките за чужди средства и ГФО на Община Минерални бани за 2022 година.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

16. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на задълженията на Община Минерални бани за 2022 г. и 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

17. Докладна записка относно, приемане на Отчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2022 г., съгласно приложенията.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

18. Докладна записка относно, приемане Разчета за капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

19. Докладна записка относно, прилагане на спешна мярка за пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

20. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 28.03.2023 г. /вторник/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 28.03.2023 г. /вторник/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 28.03.2023 г. /вторник/  от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

Заместник-председател
НА ОбС Минерални бани: ……………П…...............
  
                                                    /Екрем Юзеир /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития