Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

                На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет-Минерални бани на дванадесето редовно заседание на 22.02.2021г./понеделник/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка, относно Приемане на отчет на плана за действие на община Минералн бани за 2020г.в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020)

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

2. Докладна записка, относно Отмяна на Решение №221 от 21.01.2021г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС  Мин.бани

3.  Докладна записка, относно Приемане на Общински план за младежта за 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

4. Докладна записка, относно Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти общинска собственост

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

5. Докладна записка, наемане на имоти частна общинска  собственост

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

6. Докладна записка, относно Определяне на пасища,мери и ливади от Общинския  поземлен фонд за индвидуално и общо ползване за стопанскката 2021/2022 година.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

7. Докладна записка, относно продажба чрез публичен  търг  с  явно наддаване или  публично оповестен конкурс на имоти  частна общинска собственост Докладва: Мюмюн Искендер

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

8.Докладна записка,относно прекратяване на съсобственост със Айхан Мустафа Хииб

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

9. Докладна записка,относно прекратяване на съсобственост със Пламен Асенов Кехайов

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

10. Докладна записка,относно Утвърждаване на индивидуални месечни основни заплати на кмета на общината,кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Минерални бани

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

11. Докладна записка,относно Определяне възнаграждението на Председателя  на Общински съвет и Зам.Председателя на Общинския съвет

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

12. Докладна записка,относно Извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2020г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

13. Докладна записка,относно Подпомагане за погребения за самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни настанени в заведения за социални услуги и регистрирани  в службите за социално подпомагане  лица

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

14. Докладна записка,относно Заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия  персонал в делегираните от държавата дейности

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

15. Докладна записка,относно Разпределението на преходен остатък  към 31.12.2020г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

16. Докладна записка,относно Годишен Отчет за състоянието на задълженията на Община Минерални бани за 2020г. и 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

17. Докладна записка,относно Размера на просрочените задължения от минали години ,които ще бъдат разплатени от бюджет 2021г. и просрочени вземания,които ще бъдат събрани през бюджетната година.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

18. Докладна записка,относно Годишен Отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Минерални бани за 2020г. и 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

19. Докладна записка,относно План-график  за обслужване на просрочени задължения за 2020година.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

20. Докладна записка,относно Индикативен годишен Разчет за сметките  за средствата от ЕС

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

21. Докладна записка,относно Актуализирана бюджетната прогноза 2021,2022,и 2023год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

22. Докладна записка,относно Отчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2020г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

23. Докладна записка,относно Разчет  за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

24. Докладна записка,относно Приемане на бюджета на община Минерални бани за 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

25.Текущи

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 19.02.2021 г. /петък/ от  10:00 часа   

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

   На 19.02.2021 г. /петък/  от  11:00 часа   

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

   На  19.02.2021 г. /петък/  от  11:30 часа   

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............      

                                              /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития