Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет-Минерални бани на единадесето редовно заседание на 21.01.2021г./четвъртък / от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка, относно Кандидатстване на Община Минерални бани с проект по покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне  на безвъзмездна помощ,Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условия на пандмията от COVID-19”, Оперативна Програма за храни  и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

2.Докладна записка,относно Кандидатсване на Община Минерални бани с проект по Програмата развитие на селските  райони  за периода 2014-2020г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

3.Докладна записка, относно Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет  Минерални бани и неговите комисии за 2020г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС  Мин.бани

4. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет-Минерални бани ще се проведат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 20.01.2021г./сряда/ от 10,00ч.

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС

На 20.01.2021г./сряда/ от 10,30ч.

-ПК по  курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт

На 20.01.2021г./сряда/ от 11,00ч.

  • - ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

 

Председател на ОБС:

                               /Мехмед Лятиф/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития