Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет-Минерални бани на десето редовно заседание на 30.12.2020г./сряда / от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка, относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната  дейност в Община Минерални бани за 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на община Мин.бани

2.Докладна записка,относно Отпускане на еднократни  финансови  помощи

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС  Мин.бани

 

3. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет-Минерални бани ще се проведат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 29.12.2020г./вторник/ от 10,00ч.

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС

На 29.12.2020г./вторник/ от 10,30ч.

-ПК по  курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт

На 29.12.2020г./вторник/ от 11,00ч.

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

 

Председател на ОБС:

                        /Мехмед Лятиф/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития