Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет-Минерални бани на осмо редовно заседание на 19.10.2020г./понеделник / от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка, относно  проект  за  приемане на  нова  Наредба №7 за опрделяне на месните данъци на територията на община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер

Кмет на община Мин.бани

2.Докладна записка, относно  поемане на дългосрочен  общински  дълг.

Докладва: Мюмюн Искендер

Кмет на община Мин.бани

3.Докладна записка, относно  преиздаване на Разрешително №27/02.05.2017г. за водовземане  от  минерална вода.

Докладва: Мюмюн Искендер

Кмет на община Мин.бани

4.Докладна записка, относно годишния  Отчет  за  състоянието  на  ОС  от  нейното  управление и резултатите от  разпоредителните сделки с имоти общинска  собственост извършени през 2019г.

Докладва: Мюмюн Искендер

Кмет на община Мин.бани

5.Докладна записка,относно Актуализиране на годишната програма  за 2020г.

Докладва: Мюмюн Искендер

Кмет на община Мин.бани

6.Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет-Минерални бани ще се проведат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 16.10.2020г./петък/ от 10,00ч.

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС

На 16.10.2020г./петък/ от 10,30ч.

-ПК по  курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт

На 16.10.2020г./петък/ от 11,00ч.

  • - ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

 

Председател на ОБС:      П

                              /Мехмед Лятиф/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития