Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

 Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 15.09.2020г., (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1.Докладна записка относно, отмяна  на Решение № 153 от 18.08.2020 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на  Обс Мин. бани

 

2. Докладна записка относно, продажба  чрез  публичен  търг  с  явно  наддаване или публично оповестен конкурс на имоти  частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

3. Докладна записка относно, Прилагане на чл.69,ал.1 и ал.2  от Наредбата за финансиране на институциите в системата  на предучилищното и училищното образование в  СУ „Христо Ботев” с. Караманци.                                                                                                                                                                                                                                                      

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

4. Докладна записка относно,Прилагане на чл.68,ал.1,т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата  на предучилищното и училищното образование в  СУ „Проф. Д-р Асен Златаров” с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

5. Докладна записка относно,сформиране на група с деца под минимума в база на ДГ „Снежанка” филиал с. Сърница.

                                                                                                                           Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

6. Текущи.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............                                           

                                     /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития