Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПокана за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Минерални бани чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 16 от Наредба № 3 за  общинския дълг и общинските гаранции на община Минерални бани, отправяме настоящата покана към жителите на Община Минерални бани, представители на бизнеса, НПО и цялата местна общност на 18.09.2020 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на сградата на общинска администрация на Община Минерални бани на адрес в с. Минерални бани, област Хасковска, бул. „Васил Левски“ № 3, ет.3 на публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен  общински дълг от Община Минерални бани чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка:

Уважаеми съграждани,

с оглед осигуряване на възможност за финансиране на инвестиционни разходи по договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за ТГС Гърция- България по по проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" , Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ и по ТГС България – Турция по проекти  „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH”и проект  "Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой“ съфинансирани от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 и обекти включени в разчета за капиталовите разходи за 2020г, Ви каним за разглеждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг, поет чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка, при следните основни параметри: 1/Максимален размер и валута на дълга: 800 000 (осемстотин хиляди) лева; 2/ Срок – 120/сто и двадесет/ месеца; Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; Условия за усвояване и погасяване: 1. Срок и начин на усвояване на кредита - усвояването на кредита ще се извършва изцяло или на части, след надлежно учредяване на съответното обезпечение и представяне на писмено искане за усвояване, в срок до 12/дванадесет/ месеца, считано от подписване на договора за кредит;2. Срок за погасяване на кредита – крайният срок за издължаване на кредита е 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно погасителен план, с включен гратисен период за главницата 12 (дванадесет) месеца;3. Начин на погасяване на кредита – лихвата е платима месечно, съобразно усвоената част от кредита. Издължаването на главницата се извършва на равни месечни вноски, след изтичане на гратисния период от 12 (дванадесет) месеца.4. Източници за погасяване на кредита: А) настоящи и бъдещи собствени приходи на община Минерални бани, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси;Б) субсидията/постъпленията по договори за безвъзмездна финансова помощ по по Програма за ТГС Гърция- България по проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" , Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, изпълняван от община Минерални бани, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ и по ТГС България – Турция по проект проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH” и проект  "Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой“, съфинансирани от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 и обекти включени в разчета за капиталовите разходи за 2020г.; Лихвен процент по редовен дълг: Годишна лихва в размер до 4,00%, формирана като сума от 3М EURIBOR плюс надбавка; При просрочие на главницата – до 6 пункта над договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума, без капитализиране на просрочените лихви. Други такси и разноски: - такса за разглеждане и обработка на искане за кредит - не по-голяма от 0,5 %; - годишна такса за управление на кредита - не по-голяма от 0,5 %; - годишна такса ангажимент - не по-голяма от 0,5 %; - без такса за предсрочно погасяване на кредита или на част от него, със собствени средства; 1.7. Начин на обезпечение на кредита:  Залог върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи собствени приходи на община Минерални бани, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, до размера на кредита и разноските по него и залог на вземанията по сметката, по която постъпват описаните приходи; Други – ипотека върху недвижимо имущество – гори и земи от общински горски фонд на община Минерални бани. Други условия по кредита са: финансовата институция избрана да предостави кредита не може да поставя допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани с преминаване на общината на обслужване в представляваната от тях банка, обслужване на служители на общината и пр. Материалите по проекта на предложението за решение за поемане на дългосрочен общински дълг са на разположение в Отдел „Финансово-счетоводен”, лице за контакт: Недялка Ангелова Ангелова– главен счетоводител на община Минерални бани.

Очакваме Ви!

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

Кмет на Община Минерални бани‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития