Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
за участие в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители

Във връзка с участието на Община Минерални бани в изпълнението на проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 и на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: Изработване и поддръжка на уеб сайт, лого и слоган по проект Минерални Пътища“.

1. Наименование и адрес на Възложителя :

1.1 Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" №3, Тел.: 00359 03722 2020; е-mail: min_bani@abv.bg, Факс: 003590377 2260, лице за контакт: Недялка Ангелова;

1.2. Място, адрес и срок в който се подава офертата – Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, в Деловодството не по-късно от 17,00 часа на 12.08.2020 г.

2. Вид на процедурата: процедура на директно договаряне по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

3. Предмет на поръчката, включително количество и/или обем:

Изработване и поддръжка на уеб сайт, лого и слоган по проект Минерални Пътища“

3.1. Описание и обем на поръчката/ услугата:

Изпълнителят следва да извърши дейностите за постигане на резултатите по т. D2.1.1 от разбивката на бюджета по проекта, а именно:

1/ да изработи уеб сайт за проект с акроним “Mineral Paths”, включително:

а. да подготви съдържанието на част от материалите, които ще бъдат качени на сайта;

б. да направи текстово оформление и дизайн на материалите;

в. да направи цялостния дизайн на сайта, който трябва да съответства на целите и концепцията на проекта и съответно на предвиденото в одобрения апликационен формуляр по проекта;

г. да изработи цялостната визия, менюта, подменюта, препратки и всичко свързано с визията на уеб сайта;

д. да отрази мерките за публичност на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020  при изработката на всички материали, в това число да включи задължително и логата на Програмата;

е. да осигури функционирането на сайта задължително на английски език  и като допълнително включи опция за версия на български и/или гръцки;

2/ да осигури поддръжката на сайта за периода от изработването му до минимум година след приключване на проекта – 31.12.2021г.– включително осигуряване на домейн, хостинг, поддръжка и актуализация на информацията.

3/ да изработи лого и слоган на проекта.

4/ да качва на сайта материали, да променя информация и полета, да изготвя и качва съобщения и актуална информация за изпълнението на проекта и всичко свързано с неговата поддръжка и актуализация по време на изпълнение на проекта (до 31.12.2021г.)

Срокът за изработка на сайта, така че той да започне да функционира е 15 работни дни от началото на изпълнението по договора. Срокът за изработка на логото и слогана е 15 работни дни от началото на изпълнението по договора.

Изпълнителят е длъжен да съобрази изпълнението на дейностите във времето координирано с Възложителя и съобразно неговите изисквания.

Дейностите изискват отлична координация с екипа по проекта и с останалите партньори, синхронизация във времето на изпълнение и във връзка с общите за партньорите дейности и продукти по проекта.

3.2. Място на изпълнение/ представяне на резултатите: с. Минерални бани, Община Минерални бани.

4. Срок на договора: Срокът за изпълнение на услугите е рамките на срока за изпълнение на проекта - до 31.12.2021 г. или до приключване на проекта, ако срокът му бъде удължен. Поддръжката на домейн и хостинг продължава в изискуемия по програмата задължителен срок, дори и след края на проекта.

5. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Всяка от дейностите може да се отчитаи фактурира потделно, като изпълнението й се доказва с документи (протоколи, доклади, продукти).

Изпълнението се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.

Разплащането се извършва в български лева за действително извършени от изпълнителя и приети от възложителя дейности и работи съгласно условията на договора – в двуседмичен срок от приемане на работата.

Посочената прогнозна стойност е максимална. Ако участник е представил оферта с цена, по-висока от максималната прогнозна стойност на поръчката или неговата оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата на този участник не се разглежда.

6. Квалификационни изисквания към кандидата:

6.1. Да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейностите, в това число:

- програмен специалист – специалист в областта на информационните технологии, притежаващ съответната образователна квалифилация и/или опит в тази обляст (опитът следва да е минимум 5г., ако образователната квалификация ев друго направление);

- специалист „уеб-дизайн“ – лице с опит в подобни дейности (в областта на информационните и комуникационни технологии, дизайн, уеб програмиране и др.), знания по Интернет сигурност и усет за добра визия, удобство и ползваемост  на сайтове;

*Допустимо е едно лице да отговаря на изискванията и за двамата специалисти.

За доказване се представя списък, съдържащ данни за лицата, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката. По преценка на кандидата, могат да бъдат представени автобиографии, копия на дипломи и/или други документи.

6.2. Да не са налице основанията по чл. 54 от ЗОП.

Кандидатът подлежи на отстраняване ако са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП и чл. 55, ал. 1,т.1, 3-5 ЗОП.

Доказва се, чрез представяне на декларации.

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в приложимото законодателство и обявените изисквания.

7. Указания за подготовка на офертата

7.1. Общи указания:

Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Офертата следва да бъде изготвена при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана. Офертата трябва да съдържа:

Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс;

Оферта за изпълнение на поръчката;

Срок на валидност на офертата – минимум 2 (два) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Предлагана цена - с ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая. В общата стойност трябва да са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

7.2. Документите, които кандидатът трябва да представи:

7.2.1. Оферта по образец

7.2.2. Документ удостоверяващ правния статут на участника ( напр. регистрацията на дружеството в Търговския регистър)

7.2.3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

7.2.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществени поръчки

7.2.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществени поръчки

7.2.6. Декларация по чл. 47, ал.3 от Закона за обществени поръчки

7.2.7. Декларация по чл. 101, ал.11 от Закона за обществени поръчки

7.2.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 7.2.9. Декларация по чл. 55, ал. 1, т.1, и 3-5 от Закона за обществени поръчки

7.2.10. Списък, съдържащ данни за лицата, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката (вкл. автобиографии и други документи по решение на кандидата).

7. Указания към участника по провеждането на възлагането

За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата покана. Същата се представя в срока и начин, посочени в поканата, по реда, описан в настоящите условия.

Всеки участник може да представи само 1 (една) оферта. Не се допуска представянето на варианти на офертата или на части от нея.

Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата покана.

Офертата се представя на български език.

Документи и информация, които се представят от участника с офертата за участие са посочени в част „Указания за подготовка на офертата” от настоящата покана.

8. Прогнозна стойност на поръчката: обща цена от 6 400 € (шест хиляди и четиристотин евро), включваща:

8.1. Крайна цена 3 600 € (три хиляди и шестстотин евро), съответно 7 040,99 лева (седем хиляди и четиридесет лева и деветдесет и девет стотинки) за изработка на лого, слоган и уеб сайт и

 Крайна цена 2 800 € (две хиляди и осемстотин евро), съответно 5 476,32 лева (пет хиляди и четиристотин седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) за инфомрационна поддръжка и актуализиране на информацията, вкл. прес съобщения и новини до края на проекта (31.12.2021г.).

Крайната цена включва ДДС, в случай, че учасникът е регистриран по ЗДДС.

9. Срок на валидност на офертите: 2 (два) месеца от крайния срок за получаване на оферти.

10. Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.

11. Място, ден и час за отваряне на офертата и провеждане на договарянето: Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" №3 в 14,00 часа на 14.08.2020 год.

 

с. Минерални бани, 30.07.2020 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Образец на оферта


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития