Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
за участие в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители

 

Във връзка с участието на Община Минерални бани в изпълнението на проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 и на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Външна услуга по управление на проект Минерални Пътища“.

 

1. Наименование и адрес на Възложителя :

1.1. Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" №3, Тел.: 00359 03722 2020; е-mail: min_bani@abv.bg, Факс: 003590377 2260, лице за контакт: Недялка Ангелова;

1.2. Място, адрес и срок в който се подава офертата – Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, в Деловодството не по-късно от 17,00 часа на 12.08.2020 г.

2. Вид на процедурата: процедура на директно договаряне по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

3. Предмет на поръчката, включително количество и/или обем:

Изработване и поддръжка на уеб сайт, лого и слоган по проект Минерални Пътища“

3.1. Описание и обем на поръчката/ услугата:

Изпълнителят следва да извърши дейностите за постигане на резултатите по т. D1.1.3 от разбивката на бюджета по проекта, а именно:

1. Изготвяне на текущи и финални отчети по проекта – отчети за напредъка и финансови отчет, кратки доклади, включително комплектоване на доказателствата за разходите.

2. Подпомагане на Общината като Водещ партньор в цялостното управление на проекта до неговото приключване и финално отчитане, включително:

2.1. Следене за изпълнение на договорите с подизпълнители;
2.2. Координация на всички партньори по проекта – комуникация, подпомагане с информация и при всякакви затруднения и др. по оказване на цялостно съдействие на партньорите;
2.3. Следене за спазване на българското и програмно законодателство, насоки и документи при изпълнеие на проекта;
2.4. Координация и синхронизация на дейностите по проекта, изпълнявани от Общината, с дейностите на останалите партньори – български и гръцки. Комуникация с партньорите по проекта на английски език;
2.5. Спазване на времевия график за изпълнение по проекта – координация и сонхронизация, вкл. актуализиране на наложили се промени;
2.6. Комплектоване на документи и доказателства за изпълнение дейности;
2.7. Работа с онлайн системата на Програмата – качване на данни и информация, отчети, промени и др.
2.8. Съдействие за изменения по проекта, вкл. по бюджета на водещия партньор и на останалите партньори;
2.9. Спазване на мерките за информация и публичност на Програмата и правилното им прилагане;
2.10. Отчитане на дейностите, изпълнение от Община Минерални бани, включително съдействие при Първо ниво на контрол и последващите програмни процедури;
2.11. Подпомагане финансовото отчитане по проекта, вкл. попълване на приложими документи, съдействие във връзка с националното съфинансиране, съдействие при разплащанията към другите партньори, следене за разходването на средствата по сключените догооври и други.

Изпълнителят е длъжен да съобрази изпълнението на дейностите във времето координирано с Възложителя и съобразно неговите изисквания.

Дейностите изискват отлична координация с екипа по проекта и с останалите партньори, синхронизация във времето на изпълнение и във връзка с общите за партньорите дейности и продукти по проекта.

3.2. Място на изпълнение/ представяне на резултатите: с. Минерални бани, Община Минерални бани.

4. Срок на договора: Срокът за изпълнение на услугите е рамките на срока за изпълнение на проекта - до 31.12.2021 г. или до приключване на проекта, ако срокът му бъде удължен. Поддръжката на домейн и хостинг продължава в изискуемия по програмата задължителен срок, дори и след края на проекта.

5. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Всяка от дейностите може да се отчитаи фактурира потделно, като изпълнението й се доказва с документи (протоколи, доклади, продукти).

Изпълнението се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.

Разплащането се извършва в български лева за действително извършени от изпълнителя и приети от възложителя дейности и работи съгласно условията на договора – в двуседмичен срок от приемане на работата.

Посочената прогнозна стойност е максимална. Ако участник е представил оферта с цена, по-висока от максималната прогнозна стойност на поръчката или неговата оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата на този участник не се разглежда.

 

6. Квалификационни изисквания към кандидата:

6.1. Да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейностите, в това число:

- специалист по управление на проекта – специалист в областта на управлението на проекти, с опит и образователна квалификация магистърска степен, със специалност в някоя от областите: „Финанси”, „Счетоводна отчетност”, „Стопанско управление” или еквивалентна или Право или Инженерна специалност (опитът следва да е минимум 3г., ако образователната квалификация е в друго направление), организационни умения;

- Финансов експерт –лице с опит в отчетните и счетоводни дейности подобни дейности, с висше образование по възможност в областите „Финанси”, „Счетоводна отчетност”, „Стопанско управление” или еквивалентна;

- специалист владеещ английски език на свободно писмено и говоримо ниво;

- координатор – експерт със средно или висше образование и опит като координатор на дейности по проекти или екваивалентна позиция (за опит се признава и участието в екип по проект на друга длъжност), добри комуникационни и организационни умения.

*Допустимо е едно лице да отговаря на изискванията и за повече от един специалисти.

За доказване се представя списък, съдържащ данни за лицата, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката. По преценка на кандидата, могат да бъдат представени автобиографии, копия на дипломи и/или други документи.

6.2. Да не са налице основанията по чл. 54 от ЗОП.

Кандидатът подлежи на отстраняване ако са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.3-5 от ЗОП.

Доказва се, чрез представяне на декларации.

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в приложимото законодателство и обявените изисквания.

7. Указания за подготовка на офертата

7.1. Общи указания:

Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Офертата следва да бъде изготвена при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана. Офертата трябва да съдържа:

Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс;

Оферта за изпълнение на поръчката;

Срок на валидност на офертата – минимум 2 (два) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Предлагана цена - с ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая. В общата стойност трябва да са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

 

7.2. Документите, които кандидатът трябва да представи:

7.2.1. Оферта по образец

7.2.2. Документ удостоверяващ правния статут на участника ( напр. регистрацията на дружеството в Търговския регистър)

7.2.3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

7.2.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществени поръчки

7.2.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществени поръчки

7.2.6. Декларация по чл. 47, ал.3 от Закона за обществени поръчки

7.2.7. Декларация по чл. 101, ал.11 от Закона за обществени поръчки

7.2.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

7.2.9. Списък, съдържащ данни за лицата, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката (вкл. автобиографии и други документи по решение на кандидата).

 

7. Указания към участника по провеждането на възлагането

За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата покана. Същата се представя в срока и начин, посочени в поканата, по реда, описан в настоящите условия.

Всеки участник може да представи само 1 (една) оферта. Не се допуска представянето на варианти на офертата или на части от нея.

Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата покана.

Офертата се представя на български език.

Документи и информация, които се представят от участника с офертата за участие са посочени в част „Указания за подготовка на офертата” от настоящата покана.

 

8. Прогнозна стойност на поръчката: крайна цена 15 200 € (петнадесет хиляди и двеста евро), съответно 29 728.62 лева (двадесет и девет хиляди и седемстотин двадест и осем лева и шестдесет и две стоинки). Крайната цена включва ДДС, в случай, че учасникът е регистриран по ЗДДС.

9. Срок на валидност на офертите: 2 (два) месеца от крайния срок за получаване на оферти.

10. Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.

11. Място, ден и час за отваряне на офертата и провеждане на договарянето: Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3 в 14,00 часа на 14.08.2020 год.

с. Минерални бани, 31.07.2020 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Образец на оферта


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития