Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНА
    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”,
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ,
СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
 
И НИЕ – УЧЕНИЦИТЕ ОТ С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, С. КАРАМАНЦИ,
С. СУСАМ, С. ТАТАРЕВО, С. БРЯСТОВО, С. СИРАКОВО, С. СПАХИЕВО, С. БОЯН БОТЕВО, С. СЪРНИЦА, С. КОЛЕЦ, С. ВИНЕВО И
С. АНГЕЛ ВОЙВОДА

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за приключването на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО
(За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо
Образование)“

Проектът се изпълни от бенефициента СУ „Проф. Д-р Асен Златаров” в с. Минерални бани в партньорство с Община Минерални бани, СУ „ Христо Ботев” в с. Караманци и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково.

Пресконференцията за приключването на проекта ще се проведе на 20.12.2018 г.,
от 13:00 ч., в сградата на Община Минерални бани, заседателна зала, 3-ти етаж.

----------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------
Проект  BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо                        
Образование)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития