Община Минерални бани
Официален сайт

ПоканаУважаеми дами и господа, на 24.05.2018 г. от 09,30 часа на лятната естрада в Минерални бани ще се проведе Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с участието на ученици от училищата в община Минерални бани Заповядайте!‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития