Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Минерални бани съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Минерални бани и Доклад за екологична оценка (Доклад за ЕО) на плана с всички приложения.

Срещата на обществено обсъждане ще се проведе на 28.06.2024г. от 14.30 часа в залата на общински съвет - Минерални бани с адрес: с.Минерални бани, ул.„Васил Левски" № 3, етаж 3

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на община Минерални бани и приложенията към тях (включително Доклада по оценка степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000), ще бъдат на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, в стая №5, ет. 1 в сградата на Общинска администрация - Минерални бани, както и на интернет страницата на възложителя: https://www.mineralnibani.bg

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Минерални бани, с.Минерални бани, ул..,Васил Левски" № 3, на e-mail: min bani@abv.bg или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Нуртин Сабри, тел.: 03722/20 20, e-mail: min bani@abv.bg

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ"

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ"

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ" ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБЯВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития