Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОБЯВА

На основание чл. 24 от НАРЕДБА № 3 ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ОБЩИНСКИТЕ ГАРАНЦИИ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ и във връзка с Решение № 162, Протокол № 12 от проведено заседание на 19.10.2020г. на Общински съвет-Минерални бани за финансиране на инвестиционни разходи по договори за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 и по ТГС България – Турция

ОБЯВЯВАМ:

Провеждане на Процедура за избор на кредитна институция/банка във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг с цел финансиране на инвестиционни разходи по договори за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 и по ТГС България – Турция.           

1. Проект/обект/услуга: Процедура с предмет „Избор на кредитна институция/банка за предоставяне на дългосрочен кредит за нуждите на община Минерални бани“ цели́ да избере изпълнител на услуга по предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционни проекти по проекти: "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" , Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 , изпълняван от община Минерални бани, по ТГС България – Турция по проекти  „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH” проект  "Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой“  съфинансирани от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 в размер на 600 000 /шестстотин хиляди /лева и рефинансиране на обекти включени в разчета за капиталовите разходи за 2020г. в размер на 199734,52/сто деветдесет и девет седемстотин  тридесет  и четири лв. 0,52 ст/лева

2. Размер и вид на финансирането:      

2.1 Максимален размер и валута на дълга: 800 000 (осемстотин хиляди) лева;

2.2. Срок – 120/сто и двадесет/ месеца;

2.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

2.4. Условия за усвояване и погасяване:

2.4.1.  Срок и начин на усвояване на кредита - усвояването на кредита ще се извършва изцяло или на части, след надлежно учредяване на съответното обезпечение и представяне на писмено искане за усвояване, в срок до 12/дванадесет/ месеца, считано от подписване на договора за кредит.

2.4.2. Срок за погасяване на кредита – крайният срок за издължаване на кредита е 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно погасителен план, с включен гратисен период за главницата 12 (дванадесет) месеца;

2.4.3. Начин на погасяване на кредита – лихвата е платима месечно, съобразно усвоената част от кредита. Издължаването на главницата се извършва на равни месечни вноски, след изтичане на гратисния период от 12 (дванадесет) месеца.

2.4.4. Източници за погасяване на кредита: 

А) настоящи и бъдещи собствени приходи на община Минерални бани, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси;

Б) субсидията/постъпленията по проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, изпълняван от община Минерални бани, и по ТГС България – Турция по проекти  „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH” и "Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой“, съфинансирани от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г.

2.5. Лихвени условия:

2.5.1. Лихвен процент по редовен дълг: Годишна лихва в размер до 4,00%, формирана като сума от  3М EURIBOR плюс надбавка.

2.5.2. При просрочие на главницата – до 6 пункта над договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума, без капитализиране на просрочените лихви.

2.6. Други такси и разноски:

  - такса за разглеждане и обработка на искане за кредит - не по-голяма от 0,5 %;

  - годишна такса за управление на кредита - не по-голяма от 0,5 %;

  - годишна такса ангажимент - не по-голяма от 0,5 %;

  - без такса за предсрочно погасяване на кредита или на част от него, със собствени средства;

2.7. Начин на обезпечение на кредита:

2.7.1. Залог върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи собствени приходи на община Минерални бани, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, до размера на кредита и разноските по него и залог на вземанията по сметката, по която постъпват описаните приходи;

2.7.2. Други – ипотека върху недвижимо имущество – гори и земи от общински горски фонд на община Минерални бани.

2.8. Други условия по кредита: Финансовата институция избрана да предостави кредита не може да поставя допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани с преминаване на общината на обслужване в представляваната от тях банка, обслужване на служители на общината и пр.

3. Срок на валидност на офертите – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите

4. Критерии за оценка на офертите: „Икономически най- изгодна оферта”, по показатели, съгласно документацията по настоящата процедура.

5. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и може да се изтегли от сайта на Община Минерални бани: https://mineralnibani.bg/

Място, срок и начин на подаване на офертите

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до Община Минерални бани, с адрес: с. Минерални бани, пощ. код 6343, обл. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 3, Деловодство.

Срокът за подаване на офертите е 14 календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящата обява за провеждане на процедурата за избор на кредитна институция/банка.

Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт: Община Минерални бани, с. Минерални бани, п.к. 6343, бул. „Васил Левски“ № 3, Лице за контакт: Недялка Ангелова, Главен счетоводител, тел. 0885693662, e-mail: ned_ang.mn@abv.bg

          

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Документация
Образци
Решение на ОбС
Отчет за 2019 на Община Минерални бани
Протокол


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития