Община Минерални бани
Официален сайт

OБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИOБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ плюс, с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения

Цел на процедурата:

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП) ще допринесе активно за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел  на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт ще се предоставя на потребителите от цялата страна, която следва да бъде пълноценна и разнообразна, съобразно общоприети рецептурни норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните.

Изпълнението на дейностите по Процедурата следва да отчитат климатичните и екологичните аспекти, по-специално намаляване на разхищението на храни и на използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. В допълнение се спазва принципа за „не нанасяне на значителни вреди“ на някоя от екологичните цели, предвидени в член 9 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088.

Топъл обяд се доставя само в работни дни.

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са определени Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на обхванатите представители към целевите групи се потвърждава от съответната дирекция „Социално подпомагане“, така както е предвидено в чл.7 от Наредбата.

Община Минерални бани се подготвя за кандидатстване с проектно предложение по горепосочената процедура и в тази връзка стартира

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ от страна на потенциалните потребители

1. Желаещите да ползват услугата подават заявление и декларация.

2. Документите са по образец и се подават лично или чрез упълномощено лице в стая 24, ет. 3 в сградата на общинска администрация Минерални бани, бул. Васил Левски № 3.

3. Срокът за подаване на документи започва на 01.10.2022 г. и е постоянно отворен до 30.09.2025 г.

4. Лицата, чиято принадлежност към целевите групи по проекта бъде потвърдена от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Хасково, ще бъдат своевременно уведомени и ще бъдат включвани в проекта по реда на постъпване на заявленията.

Прогнозен брой лица, които ще бъдат обхванати по проекта – 500.

Прогнозно начало на предоставяне на услугата “топъл обяд” – 01.03.2023 г. 

Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа:

  • на телефон +359888020610 – Емин Емин,
  • по ел.поща: min_bani@abv.bg или

лично в ОА Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, ет. 3, стая 24.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление – декларация
Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития