Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявиПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Предстои изпълнение на Дейност 7: Организиране и провеждане на обучение на тема: „Управление на времето”

Инвестиционно предложение

Преустройство на базова станция № 6084

Съобщение за публично обявяване

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения.

ОБЯВА

Във връзка с националната кампания „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ” и предстоящите празници ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА МИНЕРАЛНИ БАНИ НА 23 май 2015 ГОДИНА ОТ 9.00 часа ДА СЕ ВКЛЮЧАТ АКТИВНО с доброволния си труд в почистването.

Проект на допълнение към наредба

Проект на допълнение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Минерални бани.

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протоколи

Протоколи за разпределение на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2014-2015 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015г.

ПРАЗНИК НА с.КАРАМАНЦИ

Община Минерални бани, Общински съвет на ДПС Минерални бани и местен съвет на ДПС с .Караманци Ви канят на: ПРАЗНИКА НА С.КАРАМАНЦИ посветен на 10-майските събития от 1984г.

СЪОБЩЕНИЕ

Бенефициент по проект “Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служители от ОА Минерални бани чрез участие в обучения”, финансиран с Договор №М13-22-57/13.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, сключи договор с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения” с „БАЛКАН ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД.

О Б Я В А

6 – ти МАЙ - ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА 50 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ЖЕНСКА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ – 1957г.” с.МИНЕРАЛНИ БАНИ И ГЕРГЬОВДЕН

Проект на програма

Проект на Програма за закрила на детето за 2015 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: "Зона за рибовъдство и спортен риболов"

СЪОБЩЕНИЕ

Бенефициент по проект “Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служители от ОА Минерални бани чрез участие в обучения”, финансиран с Договор №М13-22-57/13.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, сключи договор с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения” с „БАЛКАН ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг” в имот № 049004с ЕКАТЕ 36325 в землището на с.Караманци,общ. Минерални бани, обл. Хасково.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост

Турнир по тенис на маса

Oбщина Mинерални бани организира Tурнир по тенис на маса, който ще се проведе на 28-29.03.2015 г /събота и неделя/ от 9,00 ч в сградата на СОУ „ Проф.д-р Асен Златаров" с. Минерални бани

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: "Стадион" ПИ 049007, в землището на с. Караманци, с ЕКАТТЕ 360325, община Минерални бани"

Докладна записка

Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта от именуване на два от най-големите паркове в с. Минерални бани: 1. Парк реконструиран и модернизиран през 2014 г., находящ се в УПИ I, кв.17 с площ от 63 880 кв.м. (срещу сградата на общината); 2. Парк находящ се в УПИ II, кв.7 с площ 14 180 кв.м. (срещу общинската баня и чешмата с минералната вода), общинската администрация направи допитване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ, СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИНЕРАЛНИ БАНИ СЪОБЩАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала УПИ VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”

Съобщение за отваряне на предложение и обвързващо предложение

На 30.01.2015 г. от 11.30 часа в сградата на община Минерални бани, ет. 2, в открито заседание на комисията, назначена със Заповед № З-734/24.11.2014 г., ще се извърши отварянето на предложенията и на обвързващите предложения

Съобщение за отваряне на предложение и обвързващо предложение

На 29.01.2015 г. от 11.30 часа в сградата на община Минерални бани, ет. 2, в открито заседание на комисията, назначена със Заповед № З-735/24.11.2014 г., ще се извърши отварянето на предложенията и на обвързващите предложения

О Б Я В Л Е Н И Е

За поредна година Община Минерални бани реализира Проект „Обществени трапезарии”, който се финансира чрез Фонд „Социална закрила”. Целта на Националната програма е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства с ниски месечни доходи. Трапезарията ще предлага топла храна три месеца.

Актуално

Предстоящи събития