Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявиПроменен годишен план за ползване на дървесина

Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2016г.

Уведомление

На основание чл.111 от Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме, че на 13.06.2016г. в часовете от 06:00 до 11:00 часа, в землището на с.Сусам, местност„Пепелника“ ще се проведе въздушно пръскане с фунгициди "Кабрио Топ".

Докладна записка годишна програма 2016г.

Актуализиране на годишна програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Разпределение на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2016/2017 год.

Разпределение на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2016/2017 год.

Докладна записка годишна програма 2016г.

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.

Стартира втори етап за набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа като лични асистенти

Община Минерални бани стартира втори етап за набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в Центъра за социални услуги към Община Минерални бани.

Списък на пасища, мери и ливади 2016-2017 година

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2016/2017г по чл.37и от ЗСПЗЗ.

Годишна програма 2016г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.

ПОКАНА

По проект "Център за социални услуги – Минерални бани" Община Минерални бани има удоволствието да Ви покани на ОФИЦИАЛНА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ от 16:30 ч. на 04. 02. 2016г. в новоизградения Център за социални услуги.

ОБЯВА

Община Минерални бани стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа

Обявление

Прием на заявления за Медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа"

Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Минерални бани.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За поредна година Община Минерални бани реализира Проект „Обществени трапезарии”, който се финансира чрез Фонд „Социална закрила”. Целта на Националната програма е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства с ниски месечни доходи. Трапезарията ще предлага топла храна четири месеца.

Отдел “УТКОСМИР” при Община Минерални бани съобщава ПУП-ПРЗ

Отдел “УТКОСМИР” при Община Минерални бани, обл. Хасково, съобщава на всички заинтересовани

Докладна записка

Докладна записка за актуализиране на годишна програма за управление и и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект

Община Минерални бани е Бенефициент по проект "Център за социални услуги – Минерални бани", по Договор №BG05M9O001-2.002-0176-С001 от 03.12.2015 г. от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. На 03.12.2015 г. бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика, чрез главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", ръководител на УО на ОП РЧР.

Променен годишен план за ползване на дървесина

Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с производителност до 3000 кг/ч суровина за производство на сокове, натурално пюре в асептични опаковки, джемове и конфитюри"

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от " МОРЕНО МОБИЛЕ" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКОЗЕМ А" ЕООД, ЕИК 202353022

Уведомление за инвестиционно намерение

"Преустройство на базова станция № 6026"

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Зелено стопанство 2015" ЕООД

Отдел "УТКОСМИР" обявава ПУП-ПРЗ

Отдел "УТКОСМИР" при Община Минерални бани, обл. Хасково: Обявява на всички заинтересовани, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, УПИ X и УПИ IX, кв.5 по плана на с. Минерални бани.

Допълване на годишната програма 2015г.

Докладна записка за допълване на годишна програма за 2015г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

За поредна година Община Минерални бани реализира Проект „Обществени трапезарии”, който се финансира чрез Фонд „Социална закрила”. Целта на Националната програма е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства с ниски месечни доходи.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Уайлд фиш"ЕООД, град Хасково, ул. Дружба № 17

О Б Я В А

Община Минерални бани и басейн „Олимпик“ ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС „КРАСИВО И ХАРМОНИЧНО ТЯЛО“

Инвестиционно предложение

"Изграждане на спортно развлекателен комплекс"

Допълване на годишната програма 2015г.

Докладна записка за актуализиране на годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

ПОКАНА

Покана за участие в пресконференция при приключването на проект "Повишаване квалификацията,качеството на работа и предлаганите услуги на служителите от ОА Минерални бани чрез участие в обучения"

Заповед №З-390/21.07.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите търга от 14.07.2015г.

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води.

Обява

Уведомяваме Ви, че на 14 юли(вторник) 2015г. от 15.00ч. в сградата на Областна администрация Хасково, зала "Марица" етаж 1, ще се проведе среща с членове на Централна избирателна комисия.

Докладна записка

Докладна записка за актуализиране на годишната програма за 2015г.

СЪСТЕЗАТЕЛНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ "АИДА" /МЕЧКОВЕЦ/

СЪСТЕЗАТЕЛНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ "АИДА" /МЕЧКОВЕЦ/ http://bftourism.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=157

Заповед №З-325/24.06.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 22.06.2015г.

Обява за търг

На 14.07.2015 г. от 13:30 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Актуализиране на годишната програма

Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г., приета с Решение №835 от 26.01.2015г.

Съобщение за публично обявяване

За издаване на Разрешително за водовзимане от минерални води

Съобщение за публично обявяване

За издаване на Разрешително за водовзимане от минерални води

Съобщение за публично обявяване

За издаване на Разрешително за водовзимане от минерални води

Съобщение за публично обевяване

За издаване на Разрешително за водовзимане от минерални води

ПОКАНА

Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР на територията на община Минерални бани и община Черноочене.

Прессъобщение

Предстои изпълнение на Дейност 7: Организиране и провеждане на обучение на тема: „Управление на времето”

Обява

Провеждане на публичен търг на 22.06.2015г. от 13:30 часа за продажба на имоти частна общинска собственост

Протокол

Протокол за разпределение на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2014-2015г. в землището на с. Сърница, общ. Минерални бани

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: "Благоустрояване, паркоустрояване на парк кв. 7, УПИ II по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани"

Съобщение за отваряне на ценови оферти 00514-2014-0011

Съобщение за отваряне на ценови оферти в открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП до заинтересованите лица

ЕТНОФЕСТИВАЛ

НА 31 МАЙ И 1 ЮНИ, В МИНЕРАЛНИ БАНИ, СЕ ПРОВЕЖДА ХV ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА!”

Актуално

Предстоящи събития