Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявиСЪОБЩЕНИЕ

От 1 ноември 2017 г. дължимите суми – данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства стават изискуеми.

Докладна записка

Докладна записка относно: Актуализиране на годишната програма за 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация Минерални бани, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

Оперативен план на община Минерални бани във връзка със здравословното състояние на иглолистните култури

Оперативен план на община Минерални бани с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпило вследствие на болести, вредители и други повреди и причини

Обява за търг

Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 25.09.2017 год. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост

ОБЯВА

"ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ набира персонал за работа в Център за активно включване по проект „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”

Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВИШЕН ПОЖАРЕН РИСК

Във връзка с получени предупреждения от Национален Институт по метеорология и хидрология за продължителни високи температури, силен вятър и екстремен риск от пожари на територията на Хасковска област за периода от 16.08-18.08.2017г. , информираме населението на община Минерални бани и земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях за повишения пожарен риск.

ОБЯВА

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Минерални бани обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Минерални бани, въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018година.

Обява за търг

Обява за търг с явно наддаване на 25.08.2017 г. за продажба на имоти частна общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ

Община Минерални бани ви уведомява, че от 01.07.2017г. е изискуема първа вноска за: - Данък върху недвижимите имоти - Такса битови отпадъци - Данък върху превозните средства за 2017г.

Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Обява за търг

Обява за търг с явно наддаване на 19.06.2017 г. за продажба на имоти частна общинска собственост

Обява за търг

Обява за търг с явно наддаване на 25.04.2017г за продажба на имоти частна общинска собственост

Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Актуализация на годишна програма от 24.03.2017 г.

График по населени места

График по населени места за идентификация на земеделските парцели в ОСЗ Минерални бани.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за обществено обсъждане на План за финансово оздравяване и проект на План за финансово оздравяване на Община Минерални бани

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Проект на наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани.

ПРОЕКТ НА ТАРИФА

Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Минерални бани.

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Минерални бани на адрес с.Минерални бани, бул. ’’Васил Левски’’ №3, при Публични изпълнители – ет.2, стая № 16, от 8:00 ч. до 17:00 ч., за връчване на Съобщение за доброволно изпълнение по чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Актуализация на годишна програма от 14.02.2017 г.

Годишна програма 2017 г.

Годишна програма 2017 г.

ОБЯВА

На 09.01.2017 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на : 1.Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси нублично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2017 г. при следния дневен ред:

Продажба на движими вещи - частна общинска собственост

Община Минерални бани обявява продажба на движими вещи - частна общинска собственост по Приложение №1. Начална и крайна дата за продажба - от 21.12.2016 г. до 28.12.2016 г., включително във времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

ОБЯВА: „ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В ХИТРИНО”

О Б Я В А: „ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В ХИТРИНО”

Проект "ПРИЕМИ МЕ 2015"

ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ОТНОСНО: Изпълнение на проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,бюджетна линия BG05M9OP001-2.003” Приеми ме 2015” , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01.

Списък

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА БАЛОТАЖА

ЗАПОВЕД

Заповед относно забрана продажбата на алкохол и масови прояви във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.

Обява за търг

Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 22.11.2016 год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост и продажба на имоти частна общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение относно обучение във връзка с подготовката за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.

Списък

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Списък

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

ЗАПОВЕД

Заповед относно образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Минерални бани

ПОКАНА

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Минерални бани.

Докладна записка

Докладна записка за актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.

ЗАПОВЕД

Относно удължаване на срока за продажба на движими вещи - частна общинска собственост

Съобщение по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”

Списък на одобрените потребители по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”

Съобщение по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”

Списък на одобрените резерви на потребители по Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани"

ОБЯВЛЕНИЕ

Продажба на движими вещи - частна общинска собственост

ПОКАНА

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Минерални бани във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.

Съобщение за прием на заявления

Прием за заявления във връзка с операция "Осигуряване на топъл обяд - 2016" BG05FMOP001-3.002

НАГРАДЕНИ ОТ ТРЕТИ КОНКУРС „ ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА “

НАГРАДЕНИ ОТ ТРЕТИ КОНКУРС „ ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА “ С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, 26 – 27 АВГУСТ 2016 Г.

Обява

Докладна записка актуализация годишна програма 2016 г.

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ КОНКУРС ЗА АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА“ 26 И 27 август 2016 год.

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ КОНКУРС ЗА АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА“ 26 И 27 август 2016 год.

Обява за приемане на лица в доброволния резерв

Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.

Проект на план за финансово оздравяване

Проект на план за финансово оздравяване на Община Минерални бани и график за провеждане на публично обсъждане

Докладна записка годишна програма 2016г.

Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.

Проект на изменение и допълнение на наредба

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Минерални бани

Уведомление

На основание чл.111 от Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме, че на 23.06.2016г. в часовете от 06:30 до 10:00 часа, в землището на с.Сусам, местност„Пепелника“ ще се проведе въздушно пръскане с фунгициди "Акробат Р" и „Талендо Екстра“.

Докладна записка годишна програма 2016г.

Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.

Актуално

Предстоящи събития