Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявиПОКАНА

Във връзка с участието на Община Минерални бани в изпълненето на проект "Минерални пътища - ваканции и природа с едно мигване" Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Организиране на мероприятия и изпълнение на мерки по публичност по проект Минерални Пътища".

Проект на план-сметка

За обществено обсъждане: Проект на план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъчи и такси за 2020г

Заповед относно свикване на първо заседание

Заповед относно свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Минерални бани, област Хасково, което ще се проведе на 08.11.2019г. от 14:00ч.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Проект на наредба

Проект на Наредба за приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани

ПОКАНА

IV-ти пролетен турнир по хандбал за първенството на националната "Б" РХГ жени 2019г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Докладна записка

Докладна записка относно: Приемане на допълнения в Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани.

Годишна програма 2019г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

ОБЯВА

На 11.01.2019 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на: 1. Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г. при следния дневен ред:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Планувани прекъсвания на тока

Докладна записка

Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани

Докладна записка

Докладна записка относно: Предоставяне на имоти - полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за приключването на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)“

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

ОБЯВА

Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Проект на наредба с мотиви

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани

ОБЯВА

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.100 на МИГ "Минерални бани - Черноочене, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

ОБЯВА

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Докладна записка годишна програма 2018г.

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

ПРОТОКОЛ

Протокол от комисия назначена със Заповед № РД-09-99/22.06.2018г. и Заповед № РД - 09-101/29.06.2018г. на Директора на ОД „Земеделие” за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ.

Проект на програма

Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2018 - 2019г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Разрешително за водовземане от минерални води за обект: "Къща за гости и басейн".

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – НАПРАВИ ЩАСТЛИВО ЕДНО ДЕТЕ! Община Минерални бани в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, стартира кампания за набиране на нови кандидат приемни родители за отглеждане на деца в риск...

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

Протокол №9/09.05.2018г.

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани.

Покана

Покана до родителите за провеждане на Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“

Покана

Покана за провеждане на Пети спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“

Протокол

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

ПОКАНА

Покана за провеждане на Четвърти спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ

ПРОГРАМА

Актуализирана годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

От 15.02.2018г. могат да се плащат дължимите данъци и такси за 2018г. Плащането може да се извършва в офиса на отдел "Местни данъци и такси" или по банков път.

До работодателите на територията на община Минерални бани

Агенцията по заетостта организира и провежда съвместно с Комисията по заетостта проучване сред работодателите. Целта на настоящата анкета е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.

Публичен търг с явно наддаване

Община Минерални бани ОБЯВЯВА На 27.02.2017г. от 15.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба па имоти частна общинска собственост, както следва:

СПИСЪК

Списък на свободни имоти с НТП-пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители, Община Минерални бани се включи в организираната от Националното Сдружение на Общините в Република България, национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“, като предлага на всички Вас БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ организирани

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Докладна записка относно: Актуализиране на годишната програма за 2017 г.

ЗАПОВЕД

Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост и за отдаване под наем.

Покана за събиране на оферти за участие в избор на финансова институция

На основание решение № 542/31.10.2017 г. на общински съвет – Минерални бани и чл. 19 от Закона за общинския дълг, община Минерални бани отправя покана до всички заинтересовани кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на община Минерални бани

Обява за търг

Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 27.11.2017 год. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост

Актуално

Предстоящи събития