Община Минерални бани
Официален сайт

Земеделските стопани от Минерални бани ще бъдат подпомогнатиЗемеделските стопани от Минерални бани ще бъдат подпомогнатиЗемеделските стопани от община Минерални бани могат да бъдат подпомогнати по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Целта на кампанията е смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията заради COVID- 19. Приемът по мярката стартира на 8 ноември и ще продължи до 26 ноември 2021 г., включително. Земеделските производители трябва да подават заявленията си в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да внасят документи лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФ „Земеделие“. Право на подпомагане имат земеделски стопани (отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци), които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да отговарят на определението за малки и средни предприятия и да не са обявени в несъстоятелност, както също и да отговарят на специфичните изисквания според направлението на кандидатстване. Бюджетът по схемата е в размер на до 72 млн. лв. Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв., а 5 млн. лв. ще се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г. Служителите на общинските служби по земеделие ще оказват помощ на кандидатите, като заявлението за подпомагане ще се генерира автоматично в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в два екземпляра и ще се подписва от кандидата или упълномощеното лице. Необходимо е всички кандидати по помощта да спазват стриктно противоепидемичните мерки и да носят лични предпазни средства.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития