Община Минерални бани
Официален сайт

В СУ „Христо Ботев” се организира изложба „Коледа е!”В СУ „Христо Ботев” се организира изложба „Коледа е!”На 21.12.2016 г., в СУ „Христо Ботев”, с. Караманци, се организира изложба „Коледа е!” по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)”, финансиран от ОП НОИР, която е съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ. Проектът е по Приоритетна ос „Образователна среда и активно социално приобщаване”, процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила.
Изложбата бе подготвена от учениците от клуб „Етнокухня” към СУ „Христо Ботев”, с. Караманци. Изложбата бе посетена от ученици от СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, участници в проекта.
Представени бяха традиционни празнични ястия от трите етноса в община Минерални бани – българския, турския и ромския. Изложбата бе богата и разнообразна, оценена от присъстващите с най-високата оценка – отлична.


--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития