Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани одобриха добив на 1 381 кубика дървесинаВ Минерални бани одобриха добив на 1 381 кубика дървесина

Общинският съвет в Минерални бани проведе вчера своето 23-то редовно заседание. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 8 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях може да бъдат включени и 5 допълнителни.

Сред по-важните проекти за решения бяха за добив на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2022 г. Предложението бе да се проведе сеч на 1 381 куб. метра дървесина, което е заложено като количество в горско стопанския план за добив на дървесина и годишния план за ползване на дървесина за 2022 г. от местни жители. Предложението към кметовете на населени места бе, хората да заявят максимум до 3 куб. метра дърва, за да могат да получат всички. При последващи сечи, те ще могат да си заявят и допълнителни количества.

Направена бе актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. Съветниците се произнесоха още по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, както и за отдаване на имоти, публична общинска собственост, под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Одобрена бе и докладна за отпускане на еднократни финансови помощи.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития