Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани обсъждат документация за подбор на проектиВ Минерални бани обсъждат документация за подбор на проектиВ общините Минерални бани и Черноочене започна обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ [публ: 23 август 2018г.] Датата на откриване е 24.08.2018 г., а датата на приключване 31.08.2018 г., 23:59 ч. СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява за обществено обсъждане проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ Минерални бани - Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г., СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ публикува в секция „Документи за публично обсъждане“ проект на документация във връзка предстоящото обявяване на Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 4 „Подкрепа за микро, малки и средни предприятия, осигуряващи заетостта на територията", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Специфична цел 7 „Разширяване на производствения капацитет на малки и средни промишлени предприятия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на община Минерални бани и община Черноочене. Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 821 448,60 лв. (420 000 евро). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 88 012,35 лева, а максималният размер е 352 049,40 лева. По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-188/29.11.2016 г. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23:59 ч. на 31.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_min.bani@abv.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета. Пълният комплект от документи за кандидатстване можете да намерите в сайта на община Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития