Община Минерални бани
Официален сайт

Урбанизираната територия ще разширяват в Минерални баниУрбанизираната територия ще разширяват в Минерални баниУрбанизираната територия ще разширяват в Минерални бани. Това информира председателя на местния парламент в Минерални бани Мехмед Лятиф. Общинският съвет ще проведе тридесет и второто си редовно заседание от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени общо 8 точки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. По-важните от тях касаят удължаване срока за плащане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19,4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР”. Местните парламентаристи ще трябва да утвърдят и образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те ще трябва да изберат и Постоянна комисия на ОбС – Минерални бани във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С друга докладна записка ще бъдат приети Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Минерални бани. Ще бъде изслушан и доклад по чл. 3, ал. 8, § 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, от Председателя на комисията по конфликт на интереси към ОбС Минерални бани Сунай Хасан. Предстои да бъде разгледана и докладна записка относно, приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития