Община Минерални бани
Официален сайт

Туристически информационен център ще правят в Минерални баниТуристически информационен център ще правят в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно от 14,00 часа на 13 април. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 8 докладни записки, но преди началото на заседанието, председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи да бъде добавена още една.

Сред по-важните от тях бяха решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в УПИ I - 167, кв. 12 по плана на с. Караманци, община Минерални бани”. Съветниците одобриха кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Програма за развитие на селските райони за предиода 2014 – 2020 година съгласно – Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене”. По проекта ще бъде изграден Туристически информационен център в общинския център. След останалите проекти за решения бяха предоставяне на парични средства на СУ Христо Ботев, с. Караманци, приемане на годишни финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2022 г. и отпускане на еднократни финансови помощи. Общинските съветници актуализираха годишната програма за 2022 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития