Община Минерални бани
Официален сайт

Стопаните от Минерални бани могат да кандидатстват за финансиранеСтопаните от Минерални бани могат да кандидатстват за финансиранеСтопаните от Минерални бани могат да кандидатстват за финансиран. Какви са условията, сроковете или сумите за получаване на субсидиране за вашето земеделско /животновъдно стопанство? Колко земя или животни трябва да имате, какви документи трябва да носите, кога и къде трябва да отидете, за да получите достъп до европейското и национално финансиране в селскостопанският сектор? Кампанията за заявяване на директни плащания на площ ( ДПП ), обединява в себе си почти всички видове финансово подпомагане, които могат да бъдат получавани като ежегодни субсидии, за дейности в областта на земеделието, животновъдството, екологията. Срока за подаване на заявления започна на 1 март и продължава до 15 май, като се оставя и възможност за „закъснели“ кандидати, да заявят схемите си до 9 юни (12 юни за 2018 г.), със съответните санкции за всеки просрочен ден. На подпомагане( в почти всички случаи) подлежат стопани, регистрирани като земеделски производители, които могат да докажат правото си да ползват площите за съответната година ( с документи за наем, аренда, собственост или др. правно основание), както и кандидати, които имат регистриран животновъден обект и животни на свое име( в случай на животновъдна ферма). Така, в описаният по-горе срок, кандидатите ( физическо лице или фирма), заявяват своите площи и животни в съответната Общинска служба Земеделие ( т.нар. поземлена комисия) по местонахождение на стопанството. Там стопаните описват комбинация от различни схеми и мерки, за които са допустими и желаят да заявят, като в последствие ще получат различни суми (ставки) за всяка отделна схема/ мярка, по която е заявена и одобрена за плащане. Ставките, по отделните схеми се определят,след като предварително определеният бюджет се раздели на всички допустими и одобрени хектари/ животни. Поради тази причина не е възможно да се определи каква точно ще бъде сумата по отделните схеми, за всяка отделна кампания (година). Това са мерките, подпомагани по селската програма, които могат да бъдат заявявани по време на кампанията за директните плащания. Обичайно тези мерки са обвързани с по- продължителни (многогодишни) ангажименти, както и доказване на различни обстоятелства, обвързани с становища на външни организации ( институти, браншови, селекционни, контролиращи или други организации). Мерките, които се администрират с кампания ДПП биват Мярка 10- Агроекология и климат; Мярка 11- Биологично земеделие; Мярка 12- Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите; Мярка 13 Плащания за райони с природни ограничения или други специфични ограничения.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития