Община Минерални бани
Официален сайт

Ще ремонтират читалището в Караманци по проект на общинатаЩе ремонтират читалището в Караманци по проект на общинатаОбщина Минерални бани кандидатства с проект за реконструкция на читалището в село Караманци. На последното си заседание Общинския съвет даде съгласието си Община Минерални бани да кандидатства по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.100 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ„Минерални бани – Черноочене“ с проект: Реконструкция на сграда на читалище в УПИ XI-76, кв.6 с.Караманци, община Минерални бани, област Хасково. Община Минерални бани се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проекта за реконструкция на читалището и възложи на кмета на общината Мюмюн Искендер при одобряване на проектa, общината да финансира дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както и да поеме всички разходи, които са необходими по проекта, но са недопустими по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. Общински съвет Минерални бани приема, че посоченият проект съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Минерални бани за периода 2014– 2020 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития