Община Минерални бани
Официален сайт

Публично обсъждане за поемане на общински дълг в Минерални баниПублично обсъждане за поемане на общински дълг в Минерални баниПублично обсъждане на проект за Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 800 000 лева, чрез договор за заем ще се проведе днес в Минерални бани. Обсъждането ще започне от 11,00 часа в заседателната зала на общината. Процедурата е на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 16 от Наредба № 3 за общинския дълг и общинските гаранции на община Минерални бани, информираха от общината. На обсъждането са поканени жителите на Община Минерални бани, представители на бизнеса, НПО и цялата местна общност. Кредитът е необходим за осигуряване на възможност за финансиране на инвестиционни разходи по договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за ТГС Гърция- България по проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване" , Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ и по ТГС България – Турция по проекти „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH” и проект "Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой“ съфинансирани от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 и обекти включени в разчета за капиталовите разходи за 2020 г. Срокът за погасяване на дълга ще бъде 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Други условия по кредита са: финансовата институция избрана да предостави кредита не може да поставя допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани с преминаване на общината на обслужване в представляваната от тях банка, обслужване на служители на общината и пр. Материалите по проекта на предложението за решение за поемане на дългосрочен общински дълг са на разположение в Отдел „Финансово-счетоводен”, лице за контакт: Недялка Ангелова Ангелова– главен счетоводител на община Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития