Община Минерални бани
Официален сайт

Проект за уязвими социални групи реализира община Минерални баниПроект за уязвими социални групи реализира община Минерални баниПроект на община Минерални бани “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи” е одобрен за финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. Стойността на проекта е 378 008,50 лв., от които 100% БФП. Срокът за реализация е 18 месеца.

Планираните дейности и мерки за реализацията на настоящия проект имат за цел да се инициира предлагането и развитието на интегрирани социални и здравни услуги, съобразени с потребностите на лицата от целевите групи съгласно условията на настоящата процедура: икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск.

Дейностите са планирани в съответствие с националните приоритети на социалната политика и приложимото законодателство – ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ и ще допринесат за реализация на целите и мерките, заложени в Годишните планове за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 и 2017г., Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, Общински план за развитие за периода 2014-2020г.

Проектът е насочен към надграждане на предлаганите към момента социални услуги на територията на общината. Целта е създаване и развитие на нови иновативни и интегрирани здравно-социални услуги съобразно установените потребности на лицата от целевите групи за преодоляване на социалната изолация, за повишаване на мотивацията и възстановяване на трудовите навици.

Очакваните резултати се изразяват в: идентифициране на социално уязвимите групи лица и техните потребности, разкриване на Център за активно включване с цел развитие на предоставяните социални услуги и предлагане на иновативни интегрирани здравно-социални услуги, както в Центъра, така и в домашна среда (чрез „мобилни“ услуги), повишаване мотивацията на лицата от целевите групи за активно включване в социалния и икономическия живот, и ще допринесат за повишаване ефективността и ефикасността на социалните дейности, предоставяни от община Минерални бани. Проектът стартира на 18-ти април тази година и ще приключи на 18-ти октомври 2018 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития