Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ДО
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Кметът на община Минерални бани отправя покана за участие в обсъждане на проект с наименование „Повишаване ефективността на използване на ресурсите от минерални води в община Минерални бани” и № МВ-001/15.12.2016 г. , който ще се съфинансира чрез поемане на дългосрочен дълг от община Минерални бани.

Описание на проекта: Съществуващата схема на експлоатация от Сондаж № Сн-ЗВП е неефективна и на моменти надвишава регламентираните експлоатационни параметри на водовземното съоръжение. При осъществената схема на експлоатация на помпажен режим чрез множество инсталирани смукатели в каптажната шахта се възпрепятства възможността за осигуряване на нови ползватели. Експлоатацията е неравномерна. Липсва възможност за измерване на ползваните водни количества, температурата на водата и поведението на водните нива. Тези проблеми налагат проектно решение за оптимизиране на начина на водовземане на разрешителен режим на минерална вода от Сондаж № СН-ЗВП, чрез инсталиране на работна и резервна помпа, тласкаща вода по новоизграден водопровод към съществуващи резервоари, на които предстои ремонт. Водоподаването към регламентираните ползватели ще се осъществи чрез изграждане на нова разпределителна мрежа в с. Минерални бани, област Хасково. Измерването на ползваните водни количества ще се осъществи от една страна чрез общ водомер монтиран на главната мрежа и отделно чрез разходомерни устройства при всеки ползвател.

Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез оптимизиране на начина на водовземане на разрешителен режим на минерална вода от Сондаж № СН-ЗВП в с. Минерални бани.

Стойност: 287 373,16 лв., с ДДС, представляваща 50 % от общата стойност на проекта.

Начин на финансиране и на обезпечаване: проектът се финансира от Националния доверителен екофонд и бюджета на община Минерални бани, съгласно договор за финансиране № 001МВ/28.07.2017 г.

Място и дата на провеждане на обсъждането: 26.09.2017 г. (вторник), 11:00 ч., заседателната зала на община Минерални бани, етаж 3, ст. 28.
В общественото обсъждане могат да участват заинтересовани физически и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Минерални бани, както и представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации.

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР
Кмет на община Минерални бани


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана за обществено обсъждане‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития