Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 12.06.2020г., (петък) от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на нова Наредба № 5 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2021г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 201-2019г., приета с Решение № 671/19.07.2018г. на ОбС  Мин.бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета за 2020г.

                                                                                                                          Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

6. Докладна записка относно, приемане отчета за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Минерални бани за 2019г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, предоставяне на безлихвен заем на „Стройкомерс“ ЕООД с.Минерални бани.

                                              Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, прекратяване на издадено Разрешително № 3 от 04.06.2020г. за водовземане на минерална вода.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, решение за откриване на процедура за определяне на концесионер

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, решение за откриване на процедура за определяне на концесионер

 

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, решение за откриване на процедура за определяне на концесионер

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, решение за откриване на процедура за определяне на концесионер

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Текущи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............

                                              /Мехмед Лятиф/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития