Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Второ редовно заседание на 25.11.2019г., (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Докладна записка относно, избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и  взаимодействието му с Общинската администрация.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

 

2. Докладна записка относно, избор на Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии към Общински съвет.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

3. Докладна записка относно, смяна на членовете в Комисията по общинската собственост и търговете от състава на Общински съвет.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

4. Докладна записка относно, избор на Заместник – председател на Общински съвет.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

5. Докладна записка относно, определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

6. Докладна записка относно, определяне на общ размер на възнаграждението на общинските съветници.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

7. Докладна записка относно, определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

8. Докладна записка относно, членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

9. Докладна записка относно, поемане на краткосрочен общински дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на капиталовите разходи на общината.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10.Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………П...............

                                              /Екрем Юзеир/   ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития