Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и седмо редовно заседание на 21.08.2019г., (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, сключване на тристранно споразумение между община Минерални бани, министерство на финансите и министерство на земеделието, храните и горите за намаляване с 80 на сто на неразплатени задължения на община Минерални бани за връщане на суми по влезли в сила решения за налагане на финансови корекции.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на план за защита при бедствия на община Минерални бани.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелка под минималния норматив за учебната 2019/2020 г. в училище СУ „Христо Ботев“ с. Караманци.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

4. Докладна записка относно, прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в училище СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ с. Минерални бани.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна изцяло на разпоредбите на т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 на
чл. 47 от Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, предоставяне на общински помещения.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 433/9788 идеални части от УПИ XLII-671, кв. 24 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, предоставяне на финансови средства на Шахматен клуб – Димитровград.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам и НЧ „Сеяч-1924“ с. Сираково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, предоставяне на финансови средства на Хандбален клуб „Топлика“ с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, предоставяне на финансови средства на Шахматен клуб „Ботев“ с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

15. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 649/21.02.2018 г. на ОбС – Минерални бани и прекратяване на договор № 255/02.08.2018 г. за учредяване право на строеж.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

16. Докладна записка относно, приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

17.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 20.08.2019 г. /вторник/ от  10:00 часа   

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

   На 20.08.2019 г. /вторник/ от  10:30 часа   

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

   На 20.08.2019 г. /вторник/ от  11:00 часа   

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............                                           

                                              /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития