Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и четвърто редовно заседание на 28.02.2019г., (четвъртък) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, обявяване на археологически обект „Хасара“ при с.Ангел войвода намиращ се в ПИ 000136 АПОС и ПИ 00005 Държавна часна собственост в землището на с. Ангел войвода , община Минерални бани за обект от първостепенно значение.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, кандидатстване на Община Минерални бани с проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. съгласно Заповеди №10 от 12.10.2018г. и № 14 от 14.11.2018г. на председателя на УС на СНЦ Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2019/2020 година.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/.

                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна на част от разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Минерални бани.

                                                                                                 Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление за участък Пожарна безопасност и защита на населението с. Минерални бани.

                                                                                                                             Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                          Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

8. Докладна записка относно, приемане на годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Минерални бани за периода 2014-2020 година.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, приемане на допълнения и изменения в Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани, област Хасково за 2019 г.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Будилник-1903“ с. Сусам.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Заря-1957“ с. Минерални бани.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Кирил и Методий-1952“ с. Караманци.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, предоставяне на финансови средства на Колоездачен клуб „Хасково“.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

15. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2019 г.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

16.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 27.02.2019 г. /сряда/ от  10:00 часа   

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

   На 27.02.2019 г. /сряда/ от  10:30 часа   

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

          На 27.02.2019 г. /сряда/ от  11:00 часа   

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…..............                                          

                                              /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития