Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНА



ПОКАНА

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и второ редовно заседание на 26.10.2018г., (петък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем  на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., приет съгласно Решение № 463/23.05.2017 г. от Общински съвет – Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и
т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, избиране на Постоянна комисия на ОбС – Минерални бани във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Минерални бани.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, доклад по чл. 3, ал. 8, § 5 от  Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Докладва:Сунай Хасан
Председател на комисията по конфликт на интереси към ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползавне на общински ПИ №599001 от „пасище с храсти“ в „друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на с. Сусам, местност „Ташлъка“, с площ 50,098 дка, девета категория.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 25.10.2018 г. /четвъртък/ от  10:00 часа    
-    ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

   На 25.10.2018 г. / четвъртък / от  10:30 часа    

-    ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани;

   На 25.10.2018 г. / четвъртък / от  11:00 часа    

-    ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………                                          
                                            /Мехмед Лятиф /



‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития