Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и седмо редовно заседание на 07.08.2015г.,(петък) от 14:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 620 кв.м. на УПИ III, кв. 53 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 35/1200 идеални части от УПИ XXIII, пл. № 68, кв. 61 по плана на с. Брястово.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 35/610 идеални части от УПИ IV, пл. № 47, кв. 9 по плана на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 90/1385 идеални части от УПИ I, пл. № 38, кв. 13 по плана на с. Винево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, започване на подготвителни дейности за предоставяне на концесия на водоем публична общинска собственост: имот № 000167 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, отпускане на сумата от 1200 лв. за тракийски костюми на Детска група за автентичен фолклор „Дъга” към НЧ „Кирил и Методий 1952” – с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, отдаване под наем и продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, прекратяване на съсобствеността си с „Кармен 2000” ЕООД.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 06.08.2015г. / четвъртък/ от 9:30 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 06.08.2015г. / четвъртък/ от 10:00 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития