Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и осмо редовно заседание на 20.06.2018г.,(сряда) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка относно, приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2016-2017 година, приета с Решение № 231 от 15.07.2016 г. на ОбС – Минерални бани. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 2. Докладна записка относно, приемане на план-извлечение за промяна вида на сечта от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2018 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ.Мин.бани 3. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2018 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 4. Докладна записка относно, удължаване на срока на поемане на дългосрочен общински дълг чрез заем от кредитна институция за изпълнение на обект „Повишаване ефективността на използване на ресурсите от минерални води в общна Минерални бани“. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 5. Докладна записка относно, заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Хасковски минерални бани“, с. Минерални бани, община Минерални бани. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 6. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря-1957“ с. Минерални бани. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 7. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 8. Докладна записка относно, определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за една година без търг или конкурс. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 9.Текущи. Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва: На 19.06.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа - ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани На 19.06.2018 г. /вторник/ от 10:30 часа - ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани На 19.06.2018 г. /вторник от 11:00 часа - ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П…………… /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития