Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА


СВИКВАМ:


Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и второ редовно заседание на 21.09.2017г.,(четвъртък) от 13:30ч. в Заседателната зала на Общински съвет.


ДНЕВЕН   РЕД


1. Докладна записка относно, приемане на „Оперативен план на Община Минерални бани с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпило вследствие на болести, вредители и други повреди и причини”.


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ. Мин.бани


2. Докладна записка относно, актуализация на структурата на Общинска администрация Минерални бани.


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ.Мин.бани


3. Докладна записка относно, актуализация на структурата на ОП „ОГС Бряст-лес” с. Мин.бани.


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ. Мин.бани


4. Докладна записка относно, информация за изпълнението на бюджета на Община Минерални бани и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017г..


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ. Мин.бани


5. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост.


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ. Мин.бани


6. Докладна записка относно, Решение на Общински съвет за одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за обект „Разширение на канализационна мрежа за дъждовни води” с. Минерални бани.


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ. Мин.бани


7. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – парцеларен план за пътна връзка за УПИ VІІ-393, кв.12 по плана на с. Караманци, община Мин.бани, обл. Хасково


Докладва:Мюмюн Искендер


Кмет на Общ. Мин.бани


8.Текущи.Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:


На 20.09.2017г. /сряда/ от 10:00 часа  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


На 20.09.2017г. /сряда/ от 10:30 часа  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............                                                                                         /Мехмед Лятиф /
‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития