Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и първо редовно заседание на 29.08.2017г.,(вторник) от 10:30ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, даване на мандат за провеждане на извънредно общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково”.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, прилагане на чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 3 във връзка с прилагането на чл. 11, ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2017/2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, добив на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


4. Докладна записка относно, наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, изменение и допълнение на наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, изпълнението на концесионните договори за 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 000149 с площ от 9,736 дка, НТП „Пасище, мера”, находящ се в землището на с. Сираково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 28.08.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 28.08.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития