Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Седемнадесето редовно заседание на 29.03.2017г.,(сряда) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на изменение и допълнение към Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2.Докладна записка относно, предложение за приемане на изменение и допълнение на Тарифа за таксите за водовземане на минерални води на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: „Развлекателен комплекс с открит и закрит басейн, хотелска част и къщи за настаняване“ към фирма ЕТ „РЕАЛНОСТ – ТОДОР ЗЛАТЕВ-ВЕЛИКА ВЕНКОВА“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 1239/2954 идеални части от УПИ XIX-пл. № 394, кв. 1 по плана на с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 515 кв.м., УПИ V, кв. 39 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 360/1255 идеални части от УПИ III-100, кв. 55 по плана на с. Татарево.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 164/1124 идеални части от УПИ IX, кв. 10 по плана на с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПУР, ПР на част от кв. 24, кв. 52 и кв. 54 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


12.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 28.03.2017г. /вторник/ от 10:30 часа
- ПК по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

На 28.03.2017г. /вторник/ от 11:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мустафа Шабан /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития