Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Шестнадесето редовно заседание на 22.02.2017г.,(сряда) от 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, бюджетната прогноза за периода 2018, 2019 и 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2.Докладна записка относно, предоставяне на общински помещения.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, предоставяне на превозни средства за нуждите на ОП „Общинско горско стопанство Бряст лес”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 366 от 13.01.2017 г.; Решение № 367 от 13.01.2017 г.; Решение № 368 от 13.01.2017 г. и Решение № 369 от 13.01.2017 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 305018 в землището на с. Сусам, м. „Гереня”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 305016 в землището на с. Сусам, м. „Гереня”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 599001 в землището на с. Сусам, м. „Ташлъка”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 313021 в землището на с. Сусам, м. „Ташлъка”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 000362 в землището на с. Боян Ботево, м. „Дотлук”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПУР, ПР между кв. 23 и кв. 24 по плана на с. Татарево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПУР, ПР на част от кв. 19 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


14.Текущи.Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 21.02.2017г. /вторник/ от 10:00 часа
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 21.02.2017г. /вторник/ от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития