Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 13.01.2017 г.,(петък) от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Минерални бани през 2017 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2017 година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, даване на съгласие за издаване на разрешение за разсрочване на местни данъци и такси.
Докладва:МюмюнИскендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, предоставяне на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост – УПИ XXXVII (тридесет и седми) в кв. 17 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост – УПИ XXXVI (тридесет и шести) в кв. 17 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост – УПИ XXXI (тридесет и първи) в кв. 17 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост – УПИ X-71 (десети пл. № седемдесет и първи) в кв. 4 по плана на с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Текущи.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития