Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА


СВИКВАМ:


Общински съвет - Минерални бани на Четиринадесето редовно заседание на 14.12.2016г.,(сряда) от 11:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Инвестиционна Програма Минерални води – Пилотна Схема съгласно решение на УС на НДЕФ.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2.Докладна записка относно, извършване на актуализация на разчета за капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, отдаване под наем на водоеми публична общинска собственост на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 13.12.2016г. /вторник/ от  10:00 часа

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 13.12.2016г. /вторник/ от  10:30 часа

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……П……
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития