Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 12.08.2016г.,(петък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на решение за определяне на процедура за финансово оздравяване на община Минерални бани и одобряване на плна за финансово оздравяване.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, допълнение и изменение на наредбата за управлние на горските територии – собственост на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


3. Докладна записка относно, изменение и допълнение на наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от общински поземлен фонд.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, отмяна на т. 1.1 и т.2.1 от Решение № 996 от 01.07.2015 год.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС - Мин.бани

5. Докладна записка относно, удаставеряване на обстоятелството, че дейностите включени в поректната готовност на община Минерални бани във връзка определения период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването или или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на общината.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


6. Докладна записка относно, предоставяне под наем на язовири – публична общинска собственост на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, право на ползване върху поземлен имот в горска територия – общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, учредяване право на строеж в поземлен имот, собственост на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, промяна предназначението /начина на трайно ползване/ на имот в землището на с. Боян Ботево, общ. Мин.бани, обл. Хасково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПУР и ПР на част от кв. 24 и 24б по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Текущи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П……………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития