Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАОперативна програма „Административен капацитет”
www.opac.government.bg

П О К А Н А
за участие в пресконференция при стартиране на проект „Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служителите от ОА Минерални бани чрез участие в обучения”

На 02.02.2015 г. (понеделник), от 12:30 часа, в конферентната зала на хотел „Изворите” – с. Минерални бани, ще се проведе пресконференция по повод представянето на проект „Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служителите от ОА Минерални бани чрез участие в обучения”, финансиран с Договор №М13-22-57/13.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Община Минерални бани кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати по проекта, който е на стойност 71 073,86 лева и продължителност 12 месеца.
Общата цел на проекта е „Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на служителите в Общинска администрация Минерални бани и ефикасността на работата посредством участие в обучения”.

С уважение,

Община Минерални бани
и
екипа по проекта


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития