Община Минерални бани
Официален сайт

Първо за годината заседание проведе ОбС в Минерални баниПърво за годината заседание проведе ОбС в Минерални баниПървото си за тази година заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха предвидени 4 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 10 нови. Така техният брой нарасна на 14. Местните парламентаристи дадоха одобрението си за кандидатстване на Община Минерални бани с проект по покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандмията от COVID-19”, Оперативна Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. Втората докладна записка бе за кандидатстване на община Минерални бани с проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Местните парламентаристи приеха и отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2020 година. Приета бе Програма за полагане на обществено полезен труд и система за финансов контрольор при Общинско предприятие „Стройкомерс”. Общинските съветници гласуваха и за отпускане на еднократни финансови помощи. Сред останалите докладни бяха относно определяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, наименоване на улица, одобряване на ПУП, отдаване на помещения под наем за лични лекари и стоматолози, както и преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития