Община Минерални бани
Официален сайт

Първо редовно заседание на ОбС за годината в Минерални баниПърво редовно заседание на ОбС за годината в Минерални баниПървото си редовно заседание за тази година провежда днес от 11,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени 19 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. По-важните от тях са приемане Бюжета на община Минерални бани за 2019 г., разчет за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2019 г. и отчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2018 г. Местните парламентаристи ще трябва да приемат Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2018 г. Ще бъде разгледана още докладна записка относно, актуализирана бюджетната прогноза за периода 2019, 2020 и 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както и докладна относно, размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджет 2019 г. и просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година. Местните парламентаристи ще се произнесат относно, индикативния годишен разчет за сметките за средствата от ЕС. Сред останалите докладни са даване на мандат за провеждане на общо събрание на Асоциация по ВиК, приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община минерални бани през 2019 г. Ще бъде разгледана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината. Съветниците ще се произнесат още по предложение за подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Те ще разгледат и докладна за заплащането на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности. Кметът на общината Мюмюн Искендер внася докладни за разпределение на преходния остатък към 31.12.2018 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Минерални бани за 2018 г. и 2019 г., както и план – график за обслужване на просрочени задължения за 2019 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития