Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Второ редовно заседание на 27.11.2015г.,(петък) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, утвърждаване на ценоразпис за остатъци от дървесина и вършина в сечища.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отпускане на допълнителни средства на НЧ „Заря - 1957” – с. Минерални бани, които са нужни за успешното приключване на 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, освобождаване от заплащане на такса детска градина на детето Теодосий Русев Русев.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, освобождаване от заплащане на такса детска градина на детето Михаела Димитрова Иванова.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Докладна записка относно, замяна на земеделска земя от ОПФ със земеделски земи – собственост на физическо лице.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, прекратяване действието на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: „Къща за гости – Дани” на Танка Колева Йорданова.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, предоставяне на имоти – полски пътища от КВС, попадащи в масиви за ползване, определени със заповед на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Хасково за стопанската 2015/2016 година.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

9. Докладна записка относно, определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Хасково.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

10. Докладна записка относно, избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организациятя и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

11. Докладна записка относно, избор на Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

12. Докладна записка относно, избор на двама общински съветника за включване в Комисията по общинската собственост и търговете.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

13. Докладна записка относно, определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

14. Докладна записка относно, избор на Заместник – председател на Общински съвет.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

15. Докладна записка относно, определяне на общ размер на възнаграждението на общинските съветници.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

16. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

17.Текущи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития