Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и трето редовно заседание на 12.05.2015г.,(вторник) от 11:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от община Минерални бани в полза на ДФ ”Земеделие”-Разплащателна агенция,обезпечаващ авансово плащане за проект „Изграждане на сисетема за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на с.Колец, с.Спахиево, с.Сърница и с.Ангел войвода, община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „Къща за гости - Дани” на Тянка Колева Йорданова.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „Стая за гости ” към фирма ЕТ „Балджъ – Акиф Рашидов”

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно,издаване на разрашително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост за стопански и спортен риболов, аквакултури и свързаните с тях дейности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
7. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет : ”Управление ,поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Гюнгермез дере” в землището на с.Татарево.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 540/1300 идеални части от УПИ І,пл.№61, кв.14 по плана на с.Ангел войвода на Дурмушали Ахмед Мехмедали.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 140/995 идеални части от УПИ ІІ,пл.№61, кв.14 по плана на с.Ангел войвода на Дурмушали Ахмед Мехмедали.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, даване на съгласие за закупуване на прилежащата площ от 254кв.м. на УПИ ІІІ-45, кв.11 по плана на с.Колец на Ганиме Исмаил Мюмюн.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, утвърждаване на индивидуална месчна основна заплата на Управителя на „Стройкомерс” ЕООД.
Докладва:Мехмед Лятиф
ПРедседател на ОбС Мин.бани13. Докладна записка относно,одобряване на задание и издаване на разрешене за изработване на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот №149020, м.”Мандажи чеир” землището на с.Татарево за изграждане на Биоферма-краварник , оранжериен комплекс и инсталация за биогаз.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

15.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 11.05.2015г. / понеделник/ от 10:00 часа

- ПК по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

На 11.05.2015г. / понеделник/ от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 11.05.2015г. / понеделник/ от 11:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития