Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и второ редовно заседание на 03.04.2015г.,(петък) от 13:30ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД


1. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Минерални бани за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

2. Докладна записка относно, годишния Отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2014 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

3.Докладна записка относно, решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №071005, м. „Ямача”, земл. на с. Сираково за изграждане на Кравеферма.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

4. Докладна записка относно, започване на подготвителни дейности за предоставяне на концесия на водоем публична общинска собственост: имот №000293 по плана на с. Колец, общ. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

5.Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

6. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „Къща за гости” към фирма „Биоферма” ЕООД.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

7. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „Балнеохотел „Йонико”” към фирма „Йонико Термал” ЕООД.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

8. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „Хотел „Айлин”” към фирма „ГУ ТРАКИ” АД.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

9. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „Хотел „Яман”” към фирма ЕТ„Яман – Салим Таиров”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

10. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода, за обект: „База за отдих” към фирма „Верона парк” ЕООД.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

11. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Вълко Петев Радев.
Докладва:Мехмед Лятиф
ПРедседател на ОбС Мин. Бани

12. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Велика Ангелова Бойчева.
Докладва:Мехмед Лятиф
ПРедседател на ОбС Мин. Бани
13. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Петър Георгиев Панайотов.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин. Бани

14. Докладна записка относно, актуализация на структурата на Общинска администрация Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

15. Докладна записка относно, приемане на Годишен доклад за изпълнение на концесионните договори за 2014 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

16 Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 01.04.2015г. / сряда / от 10:00 часа

- ПК по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

На 01.04.2015г. / сряда / от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 01.04.2015г. / сряда / от 11:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития