Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н А



На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Тринадесето редовно заседание на 17.10.2016г.,(понеделник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, издаване запис на заповед от кмета на община Минерални бани като бенефициент, в полза на изпълнителния директор на АСП – управляващ орган на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 2014-2020.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление на учрежденията от социалната сфера и др.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3.Докладна записка относно, отдаване под наем на водоеми публична общинска собственост на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 285 от 15.09.2016 г.; Решение № 286 от 15.09.2016 г.; Решение № 287 от 15.09.2016 г. и Решение № 288 от 15.09.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани



6.Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


7.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:


На 14.10.2016г. /петък/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 14.10.2016г. /петък/ от 10:30 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П………………
/Мехмед Лятиф /



‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития